ALGEMENE VOORWAARDEN


 

ALGEMENE VOORWAARDEN UPENDI

 

 

Upendi bvba (‘Upendi’) is een bureau voor private arbeidsbemiddeling, gespecialiseerd in de het bijstaan van werknemers bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling en van werkgevers bij het zoeken naar geschikte werknemers, overeenkomstig artikel 3, 1°, a) en b) Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling.

 

Upendi heeft haar maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Kortrijkstraat 15 en is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0637.754.511 (Tel: +32 (0)473 78 31 45, E-mail: gina.buydaert@upendi.be).

 

 

Artikel 1 – Definities

 

 1. Algemene Voorwaarden - Onderhavige algemene voorwaarden en de daaraan gehechte bijlagen.

 

 1. Besluit 10/12/2010 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling van 10 december 2010, B.S. 29/12/2010, p. 83034

 

 1. Decreet 10/12/2010 - Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S. 29/12/2010, p. 82856.

 

 1. Diensten – één of meerdere van de door Upendi aangeboden diensten, met name (i) studiekeuzebegeleiding (ii) joboriëntering (iii) sollicitatietraining, (iiii) loopbaanbegeleiding  (iiiii) bijstand bij het zoeken naar een geschikte kandidaat ter invulling van een vacature(s) van de Opdrachtgever en (iiiiii) de verzorging van trainingen & workshops.

 

 1. Offerte - Prijsvoorstel en afbakening van de Opdracht in functie van een eerste mondeling of schriftelijk overleg tussen Upendi en de Opdrachtgever.

 

 1. Opdracht - De door de Opdrachtgever aan Upendi toevertrouwde taak zoals omschreven in de Offerte die betrekking heeft op één of meerdere van voormelde Diensten.

 

 1. Opdrachtgever - De natuurlijke of rechtspersoon (waaronder – maar niet beperkt tot – studenten, werkzoekenden, werkgevers, zelfstandigen, etc.) die een beroep doet op de Diensten van Upendi.

 

 1. Privacywet - De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”, haar uitvoeringsbesluiten, de wijzigingen daarvan en zoals recent geactualiseerd ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679);.

 

 1. Website – de website verbonden aan de domeinnaam www.upendi.be.

 

Artikel 2 – Toepassing en aanvaarding

 

2.1. Toepassing - Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van de Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prestaties en Diensten van, en overeenkomsten met Upendi, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen en dit ongeacht strijdige bepalingen vermeld op algemene voorwaarden of andere documenten van de Opdrachtgever.

 

2.2. Aanvaarding - Door de aanvaarding van een Offerte overeenkomstig artikel 3.2. of, ingeval de Opdrachtgever een beroep doet op Upendi ter invulling van één of meerdere van zijn vacatures, na ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst, erkent de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, dat hij deze begrijpt en dat hij ze uitdrukkelijk aanvaardt. Pas dan is Upendi gehouden tot uitvoering van de Opdracht.

 

Artikel 3 – Offertes

 

3.1. Offerte - Na mondeling of schriftelijk verzoek en op basis van de door de Opdrachtgever meegedeelde informatie, stelt Upendi een Offerte op. De Opdrachtgever staat in voor de volledigheid van de informatie die hij/zij aan Upendi meedeelt en op basis waarvan de Offerte wordt opgemaakt.

 

Alle Offertes van Upendi gelden voor een termijn van dertig dagen en zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever. Upendi is gerechtigd om de offerte in te trekken zonder opgave van reden zolang de Opdrachtgever de offerte niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

3.2. Aanvaarding - Een schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever, verbindt de Opdrachtgever tot overeenkomst conform de offerte en onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Voor bepaalde van de door Upendi aangeboden Diensten is de ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst vereist opdat Upendi verbonden zou zijn tot uitvoering krachtens de Offerte. In voorkomend geval wordt betreffende overeenkomst vooraf en uiterlijk met de Offerte aan de Opdrachtgever meegedeeld.

 

Is de Opdrachtgever een particuliere consument, dan geldt de door de Opdrachtgever ondertekende offerte als bestelbon in de zin van artikel VI.88 WER.

 

Artikel 4 – Prijzen

 

De door Upendi gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W.

 

De prijzen kunnen door Upendi worden herzien indien de Opdrachtgever om bijkomende Diensten verzoekt of wanneer omstandigheden buiten de wil van Upendi om een hogere prijs rechtvaardigen.

 

 

Artikel 5 – Betalingsmodaliteiten

 

5.1. Betaling – Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Upendi contant betaalbaar.

 

Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekende schrijven aan Upendi kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. Bij gebrek aan betwisting wordt de Opdrachtgever geacht de factuur en de erin vermelde Diensten onherroepelijk te hebben aanvaard.

 

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer BE23 0018 5319 4191 (BIC: GEBABEBB) van Upendi. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

5.2. Laattijdige betaling – Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever aan Upendi van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse nalatigheidsintrest verschuldigd van 10%, indien de Opdrachtgever niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Upendi.

 

Bij gebrek aan gehele betaling binnen de vijftien dagen na datum van een eerste aangetekende ingebrekestelling, wordt het schuldsaldo bijkomend verhoogd met 10% van het totaal verschuldigd bedrag en met een minimum van 125,00 EUR, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de dag van volledige betaling.

 

5.3. Opeisbaarheid – Elke vertraging in de betaling door de Opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

 

5.4. Schorsing – Upendi houdt zich het recht voor om de uitvoering van lopende Opdrachten te schorsen tot gehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

 

Artikel 6 - Privacybeleid

 

6.1. Algemeen – Opdat Upendi haar Diensten volgens de regels van de kunst zou kunnen uitoefenen, is zij genoodzaakt persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

 

Upendi neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens ernstig. Zij ondernam daarom reeds alle initiatieven die zij nodig acht om in regel te zijn met de vigerende Privacywet. Upendi verbindt er zich toe dit wettelijk kader op te volgen en waar nodig bijkomende maatregelen te treffen en aanpassingen te implementeren ingevolge de actualisering daarvan.

 

Uw gegevens worden steeds gedurende een welbepaalde termijn bewaard, in functie van de dienstverlening en/of de wettelijke vereisten waaraan Upendi dient te voldoen.

 

Tenslotte garandeert Upendi een adequate bescherming (o.m. door middel van encryptie) tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van uw persoonsgegevens, in functie van de stand der techniek en de gevoeligheid van betreffende gegevens.

 

6.2. Persoonsgegevens – De persoonsgegevens waarom Upendi verzoekt zijn steeds beperkt tot die gegevens die zij noodzakelijk en toereikend acht voor de correcte uitoefening van Diensten.

 

Onder meer de volgende gegevens worden door Upendi verwerkt:

 

 • Naam, Voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, fax geboortedatum, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, vergunningen en verblijfsdocumenten, etc.;

 

 • Curriculum Vitae (CV), aangevuld met informatie uit het selectieverslag opgemaakt naar aanleiding van een interview bij Upendi. Het betreft onder meer, doch geenszins uitsluitend, informatie omtrent werkervaringen, achtergrond, motivatie, vaardigheden, loonsverwachtingen, referenties, lopende sollicitaties en computerkennis;

 

 • Kopie van de diploma’s van de Opdrachtgever;

 

 • Door Upendi opgemaakte advies-en evaluatierapporten.

 

Gevoelige persoonsgegevens (met name persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken of die het seksuele leven betreffen) en gegevens betreffende de gezondheid van de Opdrachtgever kunnen slechts worden verwerkt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever in voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening van Upendi, met name indien noodzakelijk om te bepalen of de werknemer voldoet aan de functievereisten van de werkaanbieding.

 

Upendi is niet bevoegd om gerechtelijke persoonsgegevens te verwerken.

 

Upendi streeft ernaar dat de door haar verwerkte persoonsgevens correct zijn en ingeval van wijziging geactualiseerd worden.

 

6.3. Rechtmatigheid van de verwerking (Opt-in) - Upendi zal uw persoonsgegevens slechts verwerken indien (i) u daartoe met betrekking tot één of meerdere specifieke doeleinden uw toestemming verleent, (ii) wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening waartoe u Upendi verzoekt (verwerking in het kader van de uitvoering van een overeenkomst), of (iii) wanneer Upendi daartoe een gerechtvaardigd belang kan inroepen mits uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder doorwegen.

 

Voor doeleinden van direct marketing zal Upendi voor het gebruik van uw persoonsgegevens steeds om uw uitdrukkelijke toestemming verzoeken. Niettegenstaande uw toestemming heeft u te te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

 

Als u na uw opt-in van mening bent veranderd, kunt u op elk moment uw toestemming voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens intrekken door contact met ons op te nemen via gina.buydaert@upendi.be  of door uw verzoek te verzenden naar volgend adres: Kapellestraat 99 bus B, 9800 Deinze;

 

6.4. Beveiliging - Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor uw rechten en vrijheden, waarborgt Upendi dat zij de nodige beveiligingsmaatregelen heeft getroffen – en van tijd tot tijd actualiseert – teneinde een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens..

 

Waar relevant, kunnen de door Upendi genomen maatregelen onder meer betrekking hebben op:

 

 • de pseudonimisering en versleuteling van uw persoonsgegevens;
 • de mogelijkheid om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van haar verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • de mogelijkheid om bij een incident de beschikbaarheid van, en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
 • het instellen van een procedure om de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking op gezette tijdstippen te testen, te beoordelen en te evalueren.

 

Upendi garandeert dat zij tevens adequate maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die onder haar gezag of onder het gezag van de verwerker handelt en in de uitoefening van zijn/haar functie of opdracht voor Upendi of de verwerker, toegang verkrijgt tot uw persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van Upendi verwerkt, tenzij hij/zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling zou zijn gehouden.

 

6.5. Uw rechten – Upendi streeft naar transparantie inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer Upendi uw persoonsgegevens verwerkt, kan u haar verzoeken om hierover op een beknopte en duidelijk wijze geïnformeerd te worden.

 

In voorkomend geval heeft u het recht om Upendi te verzoeken om inzage, rectificatie of schrapping van uw persoonsgegevens, dan wel om de beperking van de u betreffende verwerking. U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u heeft een recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Recht van inzage  - Wanneer Upendi persoonsgegevens van u verwerkt heeft u het recht op inzage van deze gegevens en kan u Upendi tevens om de volgende informatie verzoeken:

 

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • wanneer wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u verkregen, de beschikbare informatie over de bron van uw persoonsgegevens;

 

Indien u om meer dan één kopie verzoekt, houdt Upendi zich het recht voor om daartoe een administratieve kost aan te rekenen.

 

Recht op verbetering - Mocht u vaststellen dat de door Upendi verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u Upendi verzoeken de nodige verbeteringen of aanvullingen aan te brengen

 

Recht op vergetelheid - U heeft het recht om van Upendi te verlangen dat zij de persoonsgegevens die zij van u verwerkt wist, doch slechts in één van de volgende gevallen:

 

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij door Upendi werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • U trekt uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor handen op grond waarvan Upendi uw persoonsgegevens kan verwerken;
 • U heeft vanwege een specifieke met u verband houdende situatie bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens wanneer Upendi dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Upendi rust.

 

Recht op beperking van de verwerking - In bepaalde gevallen kan u Upendi verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name:

 

 • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Upendi in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking zou onrechtmatig geschieden maar u wenst niet dat uw persoonsgegevens gewist worden;
 • Upendi heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • U heeft vanwege een specifieke met u verband houdende situatie bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Upendi zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Een beperking van uw persoonsgegevens heeft tot gevolg dat deze door Upendi worden gemarkeerd met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

 

Indien u van bovenstaande mogelijkheden gebruik wenst te maken, stuurt u hiertoe een verzoek met bewijs van identiteit naar gina.buydaert@upendi.be.

 

6.6. Melding van inbreuken - Upendi is wettelijk verplicht om een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van heeft genomen, aan de toezichthoudende overheid te melden.

 

Voor België is deze toezichthoudende overheid de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna “Privacycommissie” genoemd), met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (Tel: +32(0)2/213.85.40; Fax: +32(0)2/213.85.65; E-mail: commission@privacycommission.be). De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

In voorkomend geval, en wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, verbindt Upendi er zich toe om de inbreuk op uw persoonsgegevens ook aan u te melden, tenzij aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • Upendi heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen die uw persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden (encryptie, pseudonimisering, etc.) en deze maatregelen zijn toegepast op uw persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft;
 • Upendi heeft na vaststelling van de inbreuk de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de inbreuk waarschijnlijk niet langer een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden;
 • de mededeling zou onevenredige inspanningen vergen. In dat geval zal Upendi in de plaats daarvan een openbare mededeling doen of een soortgelijke maatregel treffen op basis waarvan u even doeltreffend wordt geïnformeerd.

 

6.7. Verwerking door derden – Het kan voorkomen dat Upendi voor de correcte uitoefening van haar Diensten afhankelijk is van de diensten van derden. In dat verband garandeert Upendi dat zij met haar rechtstreekse onderaannemers een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gesloten (hierna “Verwerkersovereenkomst” genoemd), minstens van deze derde de schriftelijke garantie heeft verkregen dat deze te allen tijde handelt conform de vigerende Privacywet.

 

Middels een Verwerkersovereenkomst verbinden deze derden er zich toe om, wanneer zij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een aan hen door Upendi uitbesteedde opdracht, te handelen in volledige conformiteit met de vigerende Privacywet.

 

6.8. Wijzigingen – Upendi behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande individuele verwittiging te wijzigen. Gelieve daarom regelmatig nazicht te doen van deze policy.

 

6.9. Klachten en opmerkingen - Indien u een klacht of opmerking heeft over deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u een inbreuk vaststelt op de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve u dan in eerste instantie te wenden tot Upendi via gina.buydaert@upendi.be  of door uw verzoek te verzenden naar volgend adres: Kortrijkstraat 15, 9800 Deinze;

 

Zo u dit wenst kan u uw klacht ook richten tot de Privacycommissie met zetel te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat 139

 

Tel: +32(0)2/213.85.40;

Fax: +32(0)2/213.85.65;

E-mail: commission@privacycommission.be

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

7.1. Middelenverbintenis – Door aanvaarding van de Opdracht ontstaat in hoofde van Upendi een middelenverbintenis.

 

7.2. Limiet – Elke aansprakelijkheid van Upendi is beperkt tot een bedrag van 300,00 EUR per schade verwekkende gebeurtenis. In geen geval kan de door Upendi verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

 

7.3. Aansprakelijkheid derden – Indien Upendi bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking en/of diensten van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de fout, met inbegrip van fraude, bedrog, zware en/of opzettelijke fout van deze derden.

 

In het bijzonder kan Upendi niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van onjuistheden, onvolkomenheden en/of onwaarheden in de persoonsgegevens die haar door de Opdrachtgever zijn meegedeeld.

 

7.4. Overmacht – De aansprakelijkheid van Upendi kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weeromstandigheden, onlusten, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, overstroming, hoog ziekteverzuim, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), enz.

 

Upendi is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht geeft in geen geval recht op een schadevergoeding.

 

7.5. Verjaring – Iedere aanspraak tot schadevergoeding lastens Upendi vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

 

Artikel 8 – Garantie en Vrijwaring

 

8.1. Garantie Opdrachtgever – De Opdrachtgever garandeert Upendi dat de door de Opdrachtgever aan Upendi verstrekte (persoons-)gegevens correct, volledig en actueel zijn.

 

8.2. Vrijwaringsplicht Opdrachtgever - De Opdrachtgever garandeert en vrijwaart Upendi voor de mogelijke inbreuk(-en) op de (intellectuele) rechten en andere aanspraken van derden met betrekking tot de door de Opdrachtgever aan Upendi meegedeelde aangeleverde teksten, beelden, logo’s of ander materiaal.

 

In geval de Opdrachtgever Upendi verzoekt tot het gebruik van door de Opdrachtgever aangeleverde teksten, beelden, logo’s of ander materiaal (bv. voor de publicatie in een vacature), garandeert de Opdrachtgever aan Upendi dat hij over de rechten beschikt om tot publicatie daarvan over te gaan en vrijwaart de Opdrachtgever Upendi tegen iedere aanspraak van een derde op desbetreffende teksten, beelden of materiaal.

 

Upendi houdt zich het recht voor om de publicatie van door de Opdrachtgever aangeleverde teksten, beelden, logo’s of ander materiaal te verwijderen van haar Website of andere fora, indien zij daartoe door een derde wordt verzocht wegens (vermeende) inbreuk op de (intellectuele) rechten van die derde.

 

De Opdrachtgever verbindt er zich toe om aan Upendi alle hulp, ondersteuning, informatie en medewerking te verlenen om dergelijke aanspraken te weerleggen of om een passende minnelijke oplossing te vinden. In geval van gerechtelijk procedure, zal de Opdrachtgever gehouden zijn Upendi te vrijwaren zowel in hoofdsom, intresten, als gerechtskosten en kosten van verdediging.

 

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten

 

Upendi is titularis van de exploitatierechten of intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de auteursrechten) op de in opdracht van de Opdrachtgever door Upendi aangeleverde werken, zoals bv. aangeleverde selectieverslagen, ontwerpen van arbeidsovereenkomsten, materiaal gebruikt en/of verdeeld tijdens workshops, etc. 

 

Het is de Opdrachtgever slechts toegestaan om de door Upendi aangeleverde werken voor eigen doeleinden te gebruiken. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de aangeleverde werken te bewerken, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Upendi.

 

Artikel 10 - Nietigheid

 

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Upendi en de Opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht & Bevoegde rechtbank

 

11.1. Toepasselijk recht – Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Upendi.

 

11.2. Bevoegde rechtbank – Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent met afdeling te Gent.

terug naar overzicht